ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Το GERMANOS-PUBLICATIONS.GR συνιστά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης βιβλίων και συναφών ειδών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Γερμανού Φωτεινή» και το διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Στεφ. Τάττη Αρ. 6, ΤΚ54622, μεΑΦΜ040533382, ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, τηλ. 30 2310 221169, καιemail: info [at] germanos-publications.gr (στο εξής αναφερόμενη ως «Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ»). ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου καλείταινα μελετήσει προσεκτικά το σύνολο των υφιστάμενων όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου GERMANOS-PUBLICATIONS.GR μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την είσοδο του επισκέπτη/ χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και στους συνδέσμους που αυτή παραπέμπει, χωρίς καμία επιφύλαξη ή εξαίρεση.

Ο επισκέπτης/χρήστης απο δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Το GERMANOS-PUBLICATIONS.GR δύναται να τροποποιεί, αναθεωρεί ή καταργεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης ή/ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/ και ορισμένες ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

Οιεπισκέπτες/χρήστεςφέρουντηνευθύνηναελέγχουνπεριοδικάκαισεκάθεπερίπτωσηπριναπόκάθεχρήση του δικτυακού τόπου, αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του GERMANOS-PUBLICATIONS.GR μετά την κατά τα ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν. ΤοGERMANOS-PUBLICATIONS.GR διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/ και αφαιρεί οποτεδήποτε στοιχείο, παροχή, φωτογραφία, προϊόν ή/ και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό,καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.